Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ (ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε.  ΑΕ), αποτελεί ανώνυμη εταιρεία η οποία ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1998 και δραστηριοποιείται στον τομέα της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (Α.Λ.Ε.) με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Από τον Ιούνιο του 2004 λειτουργεί βάσει της απόφασης οικ 105135/10-6-2006/ΦΕΚ 905Βτου Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ ως εγκεκριμένο Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ). Η ανωτέρω απόφαση παραμένει σε ισχύ βάσει του άρθρου 4 «Μεταβατικές Διατάξεις» της Υπουργικής Απόφασης Νο 116570/13-02-2009 – ΦΕΚ 769Β/28-04-2009, «Κανονισμός για την διαδικασία ανανέωσης των εγκρίσεων συστημάτων ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων.»

Σκοπός της ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ , είναι ο σχεδιασμός και η άσκηση της πολιτικής διαχείρισης των Α.Λ.Ε. σε εθνικό επίπεδο.

Με τον όρο σχεδιασμό εννοούμε την οργάνωση και λειτουργία ενός πανελλήνιου δικτύου συλλογής προσωρινής αποθήκευσης και μεταφοράς προς ανακύκλωση με την υιοθέτηση των μέτρων και προϋποθέσεων που καθορίζονται με τον νόμο 2939/2001 και το ΠΔ82/2004 για την εναλλακτική διαχείριση των Α.Λ.Ε.

 

Οι Καινοτομίες

Η επιχείρηση στηρίζεται στο καινοτόμο πρόγραμμα σχεδιασμού της που στοχεύει:

√  Στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

√  Στην εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας.

√  Στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για το πρόβλημα που προκύπτει από την κακή διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων.

√  Στην ενθάρρυνση της υπεύθυνης διαχείρισης τους από τους καταναλωτές.

√  Στην εμπεριστατωμένη ενημέρωση για τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του συστήματος.

√  Στην παροχή επαρκών και αντιπροσωπευτικών στοιχείων αναφορικά με τις ποσότητες και την προέλευση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων τα οποία θα είναι άμεσα διαθέσιμα στους αρμόδιους φορείς.

 Στην αύξηση του ποσοστού αναγέννησης των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και την εξάλειψη της παράνομης χρήσης αυτών.

Η ΕΝΔΙΑΛΕ στα πλαίσια της λειτουργίας της έχει ήδη αναπτύξει σημαντικό δίκτυο πανελλαδικά για τη συλλογή και ορθή διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων, συνεργαζόμενη με αδειοδοτημένους Συλλέκτες ΑΛΕ, Αναγεννητές ΑΛΕ και Σημεία Παραγωγής Αποβλήτων όπως Πρατήρια, συνεργεία, βιομηχανίες, λιμένες κλπ,

Σήμερα λειτουργεί 8 Κέντρα Συλλογής ΑΛΕ σε όλη την Ελλάδα εξυπηρετώντας άμεσα οποιαδήποτε ανάγκη διαχείρισης ΑΛΕ.

#ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ ακολουθώντας τις κρατικές οδηγίες για την αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού.