Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ (ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε.  ΑΕ), είναι το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) το οποίο ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1998 με έδρα την Αθήνα. Δραστηριοποιείται στον τομέα της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Από τον Ιούνιο του 2004 λειτουργεί βάσει της απόφασης οικ 105135/10-6-2006/ΦΕΚ 905Βτου Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ ως εγκεκριμένο Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ). Η ανωτέρω απόφαση παραμένει σε ισχύ βάσει του άρθρου 4 «Μεταβατικές Διατάξεις» της Υπουργικής Απόφασης Νο 116570/13-02-2009 – ΦΕΚ 769Β/28-04-2009, «Κανονισμός για την διαδικασία ανανέωσης των εγκρίσεων συστημάτων ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων.»

Σκοπός της ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ, είναι ο σχεδιασμός και η άσκηση της πολιτικής διαχείρισης των ΑΛΕ σε εθνικό επίπεδο.

Με τον όρο σχεδιασμό νοείται η οργάνωση, συστηματοποίηση, λειτουργία και παρακολούθηση ενός πανελλήνιου δικτύου συλλογής προσωρινής αποθήκευσης και μεταφοράς προς αναγέννηση, με την υιοθέτηση των μέτρων και προϋποθέσεων που καθορίζονται με τον νόμο 2939/2001 και το ΠΔ82/2004 για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΛΕ.

Η τεχνογνωσία και το υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης που διαθέτουν τα στελέχη και οι συνεργάτες της έχουν διαμορφώσει ένα δίκτυο οκτώ κέντρων συλλογής ΑΛΕ σε όλη την Ελλάδα. Η μεθοδολογία που εφαρμόζεται στη διαχείριση, από τα σημεία παραγωγής  αποβλήτων (βιομηχανίες, πρατήρια, λιμάνια, κλπ.) έως την ανακύκλωση τους, κατατάσσει τη χώρα μας στην πρώτη θέση του ευρωπαϊκού πίνακα σε ποσοστό αναγέννησης λιπαντικών.H ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε Α.Ε είναι σε ποσοστό 100% θυγατρική εταιρεία της LPC A.E 

 

Οι Καινοτομίες

Η επιχείρηση στηρίζεται στο καινοτόμο πρόγραμμα σχεδιασμού της που στοχεύει:

√ Στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Στην εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας.

√ Στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για το πρόβλημα που προκύπτει από την κακή διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων.

√ Στην ενθάρρυνση της υπεύθυνης διαχείρισης τους από τους καταναλωτές.

√  Στην εμπεριστατωμένη ενημέρωση για τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του συστήματος.

√  Στην παροχή επαρκών και αντιπροσωπευτικών στοιχείων αναφορικά με τις ποσότητες και την προέλευση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων τα οποία θα είναι άμεσα διαθέσιμα στους αρμόδιους φορείς.

 Στην αύξηση του ποσοστού αναγέννησης των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και την εξάλειψη της παράνομης χρήσης αυτών.

Η ΕΝΔΙΑΛΕ στα πλαίσια της λειτουργίας της έχει ήδη αναπτύξει σημαντικό δίκτυο πανελλαδικά για τη συλλογή και ορθή διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων, συνεργαζόμενη με αδειοδοτημένους Συλλέκτες ΑΛΕ, Αναγεννητές ΑΛΕ και Σημεία Παραγωγής Αποβλήτων όπως Πρατήρια, συνεργεία, βιομηχανίες, λιμένες κλπ,

Σήμερα λειτουργεί 8 Κέντρα Συλλογής ΑΛΕ σε όλη την Ελλάδα εξυπηρετώντας άμεσα οποιαδήποτε ανάγκη διαχείρισης ΑΛΕ.