Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ)

Τα Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια (ΑΛΕ) είναι τοξικά και επικίνδυνα υλικά για τα οποία εφαρμόζεται η αρχή της διευρυμένης ευθύνης παραγωγού (άρθρο 8 της οδηγίας 98/2008).

Η Ελλάδα στον τομέα διαχείρισης των λιπαντικών ελαίων έχει να επιδείξει όχι μόνο ορθή πρακτική, αλλά και πρωτοπορία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων της ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε., αποτελεί τον φορέα που συντονίζει όλα τα στάδια διαχείρισης των ΑΛΕ (συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και αξιοποίηση), καταγράφοντας τα στοιχεία του κάθε σταδίου, έτσι ώστε να αποτυπώνεται αναλυτικά η διαχείριση του συγκεκριμένου αποβλήτου στην χώρα μας.

Μετά από πολλά χρόνια λειτουργίας, η ΕΝΔΙΑΛΕ έχει αναπτύξει ένα πλήρες φάσμα δραστηριότητας σε όλη την Ελληνική Επικράτεια με αποτέλεσμα η Ελλάδα να είναι πρώτη σε ποσοστό αναγέννησης λιπαντικών, δεδομένου ότι οδηγεί το 100% των συλλεγόμενων ΑΛΕ σε επαναδιύλιση, γεγονός που αποτελεί μοναδικό επίτευγμα κυκλικής οικονομίας σε Παγκόσμιο επίπεδο.

Κυκλική Οικονομία

Με τον όρο «κυκλική οικονομία» προσδιορίζεται ένα νέο παραγωγικό και καταναλωτικό μοντέλο κατά το οποίο, μέσω επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης τα υλικά αποκτούν ένα νέο κύκλο ζωής δημιουργώντας μια νέα ευκαιρία αξίας.

Σε κάθε περίπτωση η Κυκλική Οικονομία, αφορά στην ουσία, τη μετάβαση από ένα κάθετο μοντέλο «Παραγωγής – Κατανάλωσης – Απόρριψης» σε ένα κυκλικό μοντέλο «Συλλογής – Αναγέννησης – Επαναχρησιμοποίησης», όπου τα προϊόντα θα μπορούν να επαναχρησιμοποιούνται μετά από κάποια επεξεργασία ή μεταποίηση.

Αυτή η δυνατότητα, δε, παρατείνει τη διάρκεια της ζωής των προϊόντων και παράλληλα οδηγεί σταδιακά στην ελαχιστοποίηση της χρήσης φυσικών πόρων. Στο πλαίσιο αυτό τα υγιή και αποδοτικά συστήματα διαχείρισης αποβλήτων αποτελούν βασικό δομικό στοιχείο μιας κυκλικής οικονομίας.

Άλλωστε, η κλιματική κρίση επιτείνει την εφαρμογή πρακτικών με προτεραιότητα στην προστασία του περιβάλλοντος και κατά συνέπεια καθιστά διαρκή την προσπάθεια  εξοικονόμησης πρώτων υλών και ενέργειας. Επιπλέον, σε οικονομικό επίπεδο η κυκλική οικονομία ανάγεται διεθνώς ως ένας από τους κύριους αναπτυξιακούς παράγοντες με πολλαπλά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.

Ουσιαστικά, η κυκλική οικονομία είναι το κλειδί για τη βιώσιμη πορεία της οικονομίας μας και για την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.

Για το σκοπό αυτό, το 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη Στρατηγική Κυκλικής Οικονομίας, με στόχο να δώσει ώθηση στην ευρωπαϊκή οικονομία και ανταγωνιστικότητα.

Μάλιστα, προκειμένου να εκσυγχρονιστούν τα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων στην ΕΕ, τέθηκε σε ισχύ ένα αναθεωρημένο νομοθετικό πλαίσιο για τα απόβλητα τον Ιούλιο του 2018. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, νέα φιλόδοξα ποσοστά ανακύκλωσης, αποσαφήνιση του νομικού καθεστώτος των ανακυκλωμένων υλικών, ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και διαχείρισης αποβλήτων.

Πάντως, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η μετάβαση προς την κυκλική οικονομία απαιτεί την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων. Οι μέθοδοι περιβαλλοντικού αποτυπώματος προϊόντων (PEF) και περιβαλλοντικού αποτυπώματος οργανισμών (OEF) που αναπτύχθηκαν από την Επιτροπή δίνουν στις εταιρείες τη δυνατότητα να διατυπώνουν αξιόπιστους και συγκρίσιμους ισχυρισμούς περιβαλλοντικού χαρακτήρα και στους καταναλωτές να κάνουν συνειδητές επιλογές.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ΕΕ, η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων είναι ζωτικής σημασίας για τη μετάβαση. Η συστημική προσέγγιση του σχεδίου δράσης έδωσε στις δημόσιες αρχές, στους οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς και στην κοινωνία των πολιτών ένα πλαίσιο για την αναπαραγωγή με σκοπό την προώθηση των εταιρικών σχέσεων μεταξύ τομέων και κατά μήκος των αλυσίδων αξίας. Έτσι πλέον η κυκλική οικονομία αποτελεί πλέον μια μη αναστρέψιμη παγκόσμια τάση.

Σήμερα, και έπειτα από συστηματική και υπεύθυνη προσπάθεια 15 και πλέον χρόνων, στην Ελλάδα έχουμε κάνει ένα μεγάλο βήμα αλλαγής. Πετύχαμε στον κλάδο των λιπαντικών ελαίων, να περάσουμε από την παλαιά γραμμική αντίληψη «Παραγωγή – Κατανάλωση – Απόρριψη» σε μια νέα εποχή Κυκλικής Οικονομίας, που στηρίζεται στη «Συλλογή – Αναγέννηση – Επαναχρησιμοποίηση».

Έτσι η  ΕΝΔΙΑΛΕ στα χρόνια λειτουργίας της έχει:

Υπερκαλύψει τους στόχους συλλογής και τους στόχους αναγέννησης, ενώ έχει απαλλάξει το περιβάλλον συνολικά από 435.000 τόνους (επικίνδυνων & τοξικών αποβλήτων).

Τα αποτελέσματα συλλογής της ΕΝΔΙΑΛΕ, δεδομένου ότι το 100% των συλλεγόμενων ποσοτήτων ΑΛΕ οδηγούνται σε αναγέννηση, αποτελούν την επιτομή της κυκλικής οικονομίας γιατί:

Από τη διαδικασία επαναδιύλισης 435.000 τόνων ΑΛΕ παράγονται περί τους 320.000 τόνους βασικών λιπαντικών γεγονός που σημαίνει:

  • Εξοικονόμηση πρώτων υλών, διότι για την παραγωγή αντίστοιχης ποσότητας πρωτογενών βασικών λιπαντικών απαιτείται ποσότητα 32 εκατ. τόνων αργού πετρελαίου (Grude Oil).

 

  • Εξοικονόμηση Ενέργειας, διότι η διαδικασία παραγωγής 1 λίτρου πρωτογενούς λιπαντικού απαιτεί 8 φορές παραπάνω ενέργεια σε σχέση με τη διαδικασία επαναδιύλισης.

 

Οφείλεται δε να επισημανθεί ότι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της παραγωγής βασικών λιπαντικών μέσω της επαναδιύλισης σε σχέση με την πρωτογενή παραγωγή βασικών λιπαντικών, όπως αποτυπώνεται στους παρακάτω πίνακες, απαλλάσσει το περιβάλλον από τεράστιες ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου, ενώσεις θείου, κα.

Πηγή : LCA IFEU 2017

  • Αναζήτηση Συνεργατών

    Φίλτρα σύνδεσης
    Filter by label:

    Φίλτρο ειδών:

Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων

Υπόχρεοι Διαχειριστές

Παραγωγοί Αποβλήτων

Συλλέκτες ΑΛΕ

Κέντρα Συλλογής

Αξιοποιητές ΑΛΕ

Αίτημα Συνεργασίας

Πραγματοποιήστε την εγγραφή σας στον ιστότοπο της ΕΝΔΙΑΛΕ και αποκτήστε πρόσβαση σε χρήσιμο περιεχόμενο Εάν είστε Υπόχρεος Διαχειριστής, Συλλέκτης ή Αξιοποιητής ενταχθείτε στο Δίκτυο Εναλλακτικής Διαχείρισης της Ε.Ν.Δ.Ι.Α.Λ.Ε.

Τελευταία Νέα

18 Σεπτεμβρίου, 2020

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΝΔΙΑΛΕ Γιώργος Δεληγιώργης στον Aegean Voice 107,5.

Η ΕΝΔΙΑΛΕ εφαρμόζει το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας. Με τον όρο «κυκλική οικονομία» προσδιορίζεται ένα νέο παραγωγικό και καταναλωτικό μοντέλο κατά το οποίο…..

Περισσότερα...
17 Ιουλίου, 2020

Επίσκεψη του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη σε συμβεβλημένη με την ΕΝΔΙΑΛΕ εγκατάσταση Αναγέννησης Α.Λ.Ε.

«Καλωσορίσαμε τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη και είχαμε την ευκαιρία να τον ξεναγήσουμε στις εγκαταστάσεις της LPC Εδώ όπου με ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο σύστημα επεξεργασίας….

Περισσότερα...
12 Ιουνίου, 2020

Η Κυκλική Οικονομία στην πράξη: Πρωταθλήτρια στην ΕΕ η Ελλάδα στη Συλλογή και Αναγέννηση Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ)

Σε πρωταγωνιστή σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αναδεικνύεται η Εναλλακτική Διαχείριση Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων ΜΟΝ. Α.Ε. (ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε.), το Εθνικό…

Περισσότερα...
14 Απριλίου, 2020

Μελέτη European Environmental Bureau για τον Διαχωρισμό Συλλογής Επικινδύνων Αποβλήτων

Η Ελλάδα παρουσιάζεται ως Best Practice στον διαχωρισμό απόβλητων λιπαντικών ελαίων στην έκθεση του ΕΕΒ.

Περισσότερα...
9 Απριλίου, 2019

Συμμετοχή της ΕΝΔΙΑΛΕ στο 1ο forum για την Κυκλική Οικονομία

Συμμετοχή της ΕΝΔΙΑΛΕ στο 1ο forum για την Κυκλική Οικονομία που πραγματοποιήθηκε 8 & 9 Απριλίου στην Αίγλη του Ζαππείου

Περισσότερα...
28 Φεβρουαρίου, 2019

Συνέντευξη του Πρόεδρου Δ.Σ. & Δ/ντα Συμβούλου της ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε

Συνέντευξη του Πρόεδρου Δ.Σ. & Δ/ντα Συμβούλου της ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. Γιώργου Δεληγιώργη στην εκπομπή “Ντάμες Σπαθί” στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 98,4 ….

Περισσότερα...
28 Φεβρουαρίου, 2019

Συνέντευξη του προέδρου της ΕΝΔΙΑΛΕ| MyOta

Η ανακύκλωση λιπαντικών είναι ιδιαιτέρως σημαντική καθώς όπως εξηγεί ο κ. Δεληγιώργης, αν δεν πάνε στην ανακύκλωση τα λιπαντικά θα καταλήξουν είτε στην παράνομη καύση με την έκλυση τεράστιων ποσοτήτων επικίνδυνων τοξικών…..

Περισσότερα...
8 Φεβρουαρίου, 2019

Πρόσκληση στην 3η Διεθνής Έκθεση Verde Tec

Το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε.) σας προσκαλεί στην Εκδήλωση με Θέμα “Διαχείριση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων και Κυκλική Οικονομία που …

Περισσότερα...
9 Ιουλίου, 2018

Μεθοδολογία Προσδιορισμού Διοικητικών Κυρώσεων – Προστίμων

Το Δ.Σ. του ΕΟΑΝ, κατά τη 115η/26-4-2018 συνεδρίασή του, ενέκρινε τη μεθοδολογία προσδιορισμού διοικητικών κυρώσεων – προστίμων που θα επιβάλλονται σε παραβάτες…..

Περισσότερα...
20 Οκτωβρίου, 2017

Ξεκινά συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στην ανακύκλωση

Με βάση σχετικό μνημόνιο συνεργασίας που συνυπογράφηκε στο Κάιρο, τον περασμένο Μάιο, από τους υπoυπουργούς Περιβάλλοντος, Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου πραγ……..

Περισσότερα...
29 Σεπτεμβρίου, 2017

Πρώτη η Ελλάδα στην ανακύκλωση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων

«Καταφέραμε όχι μόνο να επιτύχουμε τους στόχους που έχουν τεθεί από το ελληνικό Κράτος, αλλά και να τους ξεπεράσουμε. Είμαστε περήφανοι που η Ελλάδα πρωτοπορεί στη συλλογή και…..

Περισσότερα...

#ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ακολουθώντας τις κρατικές οδηγίες για την αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού.