Slide

Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ)

Τα Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια (ΑΛΕ) είναι τοξικά και επικίνδυνα υλικά για τα οποία εφαρμόζεται η αρχή της διευρυμένης ευθύνης παραγωγού (άρθρο 8 της οδηγίας 98/2008).

Η Ελλάδα στον τομέα διαχείρισης των λιπαντικών ελαίων έχει να επιδείξει όχι μόνο ορθή πρακτική, αλλά και πρωτοπορία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων της ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε., αποτελεί τον φορέα που συντονίζει όλα τα στάδια διαχείρισης των ΑΛΕ (συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και αξιοποίηση), καταγράφοντας τα στοιχεία του κάθε σταδίου, έτσι ώστε να αποτυπώνεται αναλυτικά η διαχείριση του συγκεκριμένου αποβλήτου στην χώρα μας.

Μετά από πολλά χρόνια λειτουργίας, η ΕΝΔΙΑΛΕ έχει αναπτύξει ένα πλήρες φάσμα δραστηριότητας σε όλη την Ελληνική Επικράτεια με αποτέλεσμα η Ελλάδα να είναι πρώτη σε ποσοστό αναγέννησης λιπαντικών, δεδομένου ότι οδηγεί το 100% των συλλεγόμενων ΑΛΕ σε επαναδιύλιση, γεγονός που αποτελεί μοναδικό επίτευγμα κυκλικής οικονομίας σε Παγκόσμιο επίπεδο.

Κυκλική Οικονομία

Με τον όρο «κυκλική οικονομία» προσδιορίζεται ένα νέο παραγωγικό και καταναλωτικό μοντέλο κατά το οποίο, μέσω επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης τα υλικά αποκτούν ένα νέο κύκλο ζωής δημιουργώντας μια νέα ευκαιρία αξίας.

Σε κάθε περίπτωση η Κυκλική Οικονομία, αφορά στην ουσία, τη μετάβαση από ένα κάθετο μοντέλο «Παραγωγής – Κατανάλωσης – Απόρριψης» σε ένα κυκλικό μοντέλο «Συλλογής – Αναγέννησης – Επαναχρησιμοποίησης», όπου τα προϊόντα θα μπορούν να επαναχρησιμοποιούνται μετά από κάποια επεξεργασία ή μεταποίηση.

Αυτή η δυνατότητα, δε, παρατείνει τη διάρκεια της ζωής των προϊόντων και παράλληλα οδηγεί σταδιακά στην ελαχιστοποίηση της χρήσης φυσικών πόρων. Στο πλαίσιο αυτό τα υγιή και αποδοτικά συστήματα διαχείρισης αποβλήτων αποτελούν βασικό δομικό στοιχείο μιας κυκλικής οικονομίας.

Άλλωστε, η κλιματική κρίση επιτείνει την εφαρμογή πρακτικών με προτεραιότητα στην προστασία του περιβάλλοντος και κατά συνέπεια καθιστά διαρκή την προσπάθεια  εξοικονόμησης πρώτων υλών και ενέργειας. Επιπλέον, σε οικονομικό επίπεδο η κυκλική οικονομία ανάγεται διεθνώς ως ένας από τους κύριους αναπτυξιακούς παράγοντες με πολλαπλά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.

Ουσιαστικά, η κυκλική οικονομία είναι το κλειδί για τη βιώσιμη πορεία της οικονομίας μας και για την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.

Για το σκοπό αυτό, το 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη Στρατηγική Κυκλικής Οικονομίας, με στόχο να δώσει ώθηση στην ευρωπαϊκή οικονομία και ανταγωνιστικότητα.

Μάλιστα, προκειμένου να εκσυγχρονιστούν τα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων στην ΕΕ, τέθηκε σε ισχύ ένα αναθεωρημένο νομοθετικό πλαίσιο για τα απόβλητα τον Ιούλιο του 2018. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, νέα φιλόδοξα ποσοστά ανακύκλωσης, αποσαφήνιση του νομικού καθεστώτος των ανακυκλωμένων υλικών, ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και διαχείρισης αποβλήτων.

Πάντως, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η μετάβαση προς την κυκλική οικονομία απαιτεί την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων. Οι μέθοδοι περιβαλλοντικού αποτυπώματος προϊόντων (PEF) και περιβαλλοντικού αποτυπώματος οργανισμών (OEF) που αναπτύχθηκαν από την Επιτροπή δίνουν στις εταιρείες τη δυνατότητα να διατυπώνουν αξιόπιστους και συγκρίσιμους ισχυρισμούς περιβαλλοντικού χαρακτήρα και στους καταναλωτές να κάνουν συνειδητές επιλογές.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ΕΕ, η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων είναι ζωτικής σημασίας για τη μετάβαση. Η συστημική προσέγγιση του σχεδίου δράσης έδωσε στις δημόσιες αρχές, στους οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς και στην κοινωνία των πολιτών ένα πλαίσιο για την αναπαραγωγή με σκοπό την προώθηση των εταιρικών σχέσεων μεταξύ τομέων και κατά μήκος των αλυσίδων αξίας. Έτσι πλέον η κυκλική οικονομία αποτελεί πλέον μια μη αναστρέψιμη παγκόσμια τάση.

Σήμερα, και έπειτα από συστηματική και υπεύθυνη προσπάθεια 15 και πλέον χρόνων, στην Ελλάδα έχουμε κάνει ένα μεγάλο βήμα αλλαγής. Πετύχαμε στον κλάδο των λιπαντικών ελαίων, να περάσουμε από την παλαιά γραμμική αντίληψη «Παραγωγή – Κατανάλωση – Απόρριψη» σε μια νέα εποχή Κυκλικής Οικονομίας, που στηρίζεται στη «Συλλογή – Αναγέννηση – Επαναχρησιμοποίηση».

Έτσι η  ΕΝΔΙΑΛΕ στα χρόνια λειτουργίας της έχει:

Υπερκαλύψει τους στόχους συλλογής και τους στόχους αναγέννησης, ενώ έχει απαλλάξει το περιβάλλον συνολικά από 435.000 τόνους (επικίνδυνων & τοξικών αποβλήτων).

Τα αποτελέσματα συλλογής της ΕΝΔΙΑΛΕ, δεδομένου ότι το 100% των συλλεγόμενων ποσοτήτων ΑΛΕ οδηγούνται σε αναγέννηση, αποτελούν την επιτομή της κυκλικής οικονομίας γιατί:

Από τη διαδικασία επαναδιύλισης 435.000 τόνων ΑΛΕ παράγονται περί τους 320.000 τόνους βασικών λιπαντικών γεγονός που σημαίνει:

 • Εξοικονόμηση πρώτων υλών, διότι για την παραγωγή αντίστοιχης ποσότητας πρωτογενών βασικών λιπαντικών απαιτείται ποσότητα 32 εκατ. τόνων αργού πετρελαίου (Grude Oil).

 

 • Εξοικονόμηση Ενέργειας, διότι η διαδικασία παραγωγής 1 λίτρου πρωτογενούς λιπαντικού απαιτεί 8 φορές παραπάνω ενέργεια σε σχέση με τη διαδικασία επαναδιύλισης.

 

Οφείλεται δε να επισημανθεί ότι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της παραγωγής βασικών λιπαντικών μέσω της επαναδιύλισης σε σχέση με την πρωτογενή παραγωγή βασικών λιπαντικών, όπως αποτυπώνεται στους παρακάτω πίνακες, απαλλάσσει το περιβάλλον από τεράστιες ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου, ενώσεις θείου, κα.

Πηγή : LCA IFEU 2017

 • Αναζήτηση Συνεργατών

  Φίλτρα σύνδεσης
  Εύρεση με τύπο Άδειας:

  Φίλτρο ειδών:

  Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων

  Υπόχρεοι Παραγωγοί

  Παραγωγοί Αποβλήτων

  Συλλέκτες ΑΛΕ

  Κέντρα Συλλογής

  Αξιοποιητές ΑΛΕ

  Αίτημα Συνεργασίας

  Πραγματοποιήστε την εγγραφή σας στον ιστότοπο της ΕΝΔΙΑΛΕ και αποκτήστε πρόσβαση σε χρήσιμο περιεχόμενο Εάν είστε Υπόχρεος Διαχειριστής, Συλλέκτης ή Αξιοποιητής ενταχθείτε στο Δίκτυο Εναλλακτικής Διαχείρισης της Ε.Ν.Δ.Ι.Α.Λ.Ε.

  Τελευταία Νέα

  5 Ιουνίου, 2024

  Παρουσίαση των 20 χρόνων ΕΝΔΙΑΛΕ σε Δημοσιογραφικό γεύμα

  Τη σημαντική συνεισφορά της στο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία και στην κοινωνία, κατά τη διάρκεια των είκοσι χρόνων λειτουργίας της τα οποία συμπληρώνονται φέτος, παρουσίασε σήμερα σε ειδικό δημοσιογραφικό γεύμα η ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε., το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων.

  Περισσότερα...
  3 Απριλίου, 2024

  Η Eυρωπαϊκή πρωτιά της ΕΝΔΙΑΛΕ στην 6η Διεθνή Έκθεση Verde-tec

  Είχαμε για άλλη μια χρονιά την ευκαιρία να ενημερώσουμε τους επισκέπτες της 6ης VERDE.TEC για το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης της ΕΝΔΙΑΛΕ, το οποίο έχει αναγνωρισθεί διεθνώς ως βέλτιστη πρακτική Κυκλικής Οικονομίας. Γιορτάζοντας φέτος είκοσι χρόνια επιτυχημένης…..

  Περισσότερα...
  12 Ιουλίου, 2023

  Δημοσιογραφικό γεύμα-παρουσίαση | Nέα Εποχή για την ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε.

  Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της για την πενταετία (2023-2027) παρουσίασε στις 11 Ιουλίου 2023 σε δημοσιογραφικό γεύμα στο εστιατόριο FUGA στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΕΝΔΙΑΛΕ)

  Περισσότερα...
  23 Μαρτίου, 2023

  H ΕΝΔΙΑΛΕ στην 5η Διεθνή Έκθεση Verde-tec

  Με επιτυχία ολοκληρώθηκε και η φετινή μας συμμετοχή στην 5η Διεθνή Έκθεση Verde-tec η οποία διεξήχθη στο MEC Παιανίας στις 17-19 Μαρτίου 2023. Πολλοί συνεργάτες επισκέφθηκαν το περίπτερό μας και ευχαριστούμε θερμά όλους τους επισκέπτες του περιπτέρου μας και ιδιαίτερα τους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ.κ Κ.Αραβώση, Μ.Γραφάκο και Π.Βαρελίδη καθώς και τον Πρόεδρο…Περισσότερα...
  22 Σεπτεμβρίου, 2022

  Νέα εποχή για την ΕΝΔΙΑΛΕ – Ανανέωση για άλλα 5 χρόνια της λειτουργίας της από τον ΕΟΑΝ

  Νέα εποχή για την ΕΝΔΙΑΛΕ Ανανέωση για άλλα 5 χρόνια της λειτουργίας της από τον ΕΟΑΝ Για πέντε ακόμη έτη ανανεώθηκε, με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, η λειτουργία της ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε., του πρωτοπόρου Εθνικού Συλλογικού Σύστηματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων. Η ανανέωση αυτή και το φιλόδοξο στρατηγικό σχέδιο, για την…Περισσότερα...
  7 Σεπτεμβρίου, 2022

  Ανανέωση έγκρισης Λειτουργίας του ΣΣΕΔ-Μείωση της τιμής Εισφοράς

  Ανανέωση έγκρισης Λειτουργίας του ΣΣΕΔ-Μείωση της τιμής Εισφοράς Κατά την πρόσφατη συνεδρίαση (Νο 195) του Δ.Σ του ΕΟΑΝ η οποία πραγματοποιήθηκε την 26η Ιουλίου 2022, ομόφωνα αποφασίστηκε η ανανέωση της έγκρισης του ΣΣΕΔ της ΕΝΔΙΑΛΕ για την περίοδο 2022 έως και 2026 (5ετής ανανέωση). Στο πλαίσιο της ανανέωσης της έγκρισης μεταξύ άλλων προβλέπεται : Μείωση…Περισσότερα...
  21 Ιουνίου, 2022

  Η ΠΡΩΤΙΑ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΛΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ Ο3 ΤΗΣ ΕΡΤ3

  Στη καθημερινή ενημερωτική εκπομπή με θέματα περιβάλλοντος, κλιματικής αλλαγής, «πράσινης» ανάπτυξης, κυκλικής οικονομίας, καινοτομίας, έρευνας και τεχνολογίας ,Ο3 ,φιλοξενήθηκε η ΕΝΔΙΑΛΕ στην οποία ο Διευθύνων Σύμβουλος κ.Δεληγιώργης παρουσίασε την δραστηριότητα του συστήματος και την Πανευρωπαϊκή πρωτιά του καθότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στη Συλλογή των Α.Λ.Ε. (Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια, τα οποία θεωρούνται τοξικά και επικίνδυνα…Περισσότερα...
  31 Μαρτίου, 2022

  Το success story της ΕΝΔΙΑΛΕ στη Verde.tec!!

  Το success story της ΕΝΔΙΑΛΕ στη Verde.tec!!!   Mε απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.) ΕΝΔΙΑΛΕ, στην 4η Διεθνή Έκθεση για τεχνολογίες περιβάλλοντος Verde.tec, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 18 έως τις 20 Μαρτίου 2022, στο εκθεσιακό κέντρο MEC στην Παιανία.  Οι επισκέπτες του περιπτέρου της…Περισσότερα...
  21 Δεκεμβρίου, 2021

  Σημαντική διάκριση για την ΕΝΔΙΑΛΕ στην Παρουσίαση της «Πρώτης Έκθεσης Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα»

  Εμάς στην ΕΝΔΙΑΛΕ η διάκριση αυτή μας γεμίζει δύναμη να συνεχίσουμε να φέρνουμε την Ελλάδα πρώτη στην Ευρώπη στην αναγέννηση των Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ), και να συμβάλλουμε έτσι στην εθνική προσπάθεια προς ένα «πράσινο», βιώσιμο μέλλον, με οφέλη για όλους.

  Περισσότερα...
  21 Νοεμβρίου, 2021

  ΚΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

  ΚΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε  δημόσια διαβούλευση  στο πλαίσιο της κλαδικής έρευνας της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην Ανακύκλωση και Διαχείριση Αποβλήτων. Στην διαβούλευση συμμετείχαν και ανέπτυξαν τις θέσεις τους φορείς  οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην διαχείριση αποβλήτων στα λιμάνια της χώρας καθώς και τα εποπτευόμενα απο τον ΕΟΑΝ ρεύματα διαχείρισης αποβλήτων. Την ΕΝΔΙΑΛΕ εκπροσώπησε…Περισσότερα...
  28 Σεπτεμβρίου, 2021

  Η ΕΝΔΙΑΛΕ ΣΤΗΝ 85η ΔΕΘ

  H ΕΝΔΙΑΛΕ συμμετείχε για 1η φορά στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με ένα καλαίσθητο περίπτερο στο Νο.8/ Hall 10 όπου παρουσιάστηκαν θέματα για την αναγέννηση λιπαντικών ελαίων και τα οφέλη της κυκλικής οικονομίας. Κατά την διάρκεια της έκθεσης ,εκτός των διαφόρων επισκεπτών,το περίπτερο της ΕΝΔΙΑΛΕ στη 85η ΔΕΘ τίμησαν με την παρουσία τους ο κ.…Περισσότερα...