Σε ετήσια βάση η Παγκόσμια αγορά λιπαντικών ελαίων κυμαίνεται σε 40 εκ. τόνους.

Η ευρωπαϊκή αγορά κατέχει περίπου το 19% της παραπάνω κατανάλωσης ενώ στην Ελλάδα εκτιμάται ότι ετησίως τοποθετούνται στην αγορά περί τους 50.000 τόνους λιπαντικών ελαίων.

Τα βασικά λιπαντικά που απαιτούνται για την παραγωγή των 50.000 τόνων λιπαντικών ελαίων είναι της τάξης των 45.000 τόνων.

Η συλλογή των αποβλήτων βασικών λιπαντικών ανέρχεται στο 60% της κατανάλωση, δηλαδή σε 27.000 τόνους, οι οποίοι οδηγούνται στο σύνολό τους (100%) σε επαναδιύλιση.

Από την παραπάνω διεργασία παράγονται επαναδιυλισμένα βασικά λιπαντικά της τάξης του 74%, δηλαδή 24.000 τόνοι, οι οποίοι επανεντάσσονται στο ρεύμα της αγοράς αντικαθιστώντας αντίστοιχη ποσότητα πρωτογενών βασικών λιπαντικών.

Παρατίθεται σχηματοποιημένη η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία

Σημειώνεται ότι με την είσοδο και χρήση των επαναδιυλισμένων βασικών λιπαντικών σε αντικατάσταση των πρωτογενών επιτυγχάνεται:

  • 22% εξοικονόμηση ορυκτών πόρων
  • 12,6% μείωση των αερίων του θερμοκηπίου για υποκατάσταση πρωτογενών βασικών λιπαντικών (base oils).

Έτσι σε σχέση και με την κλιματική αλλαγή διασφαλίζεται μέσω των συστημάτων ανάκτησης, η μετάβαση σε οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα (low carbon). Επιτυγχάνεται δηλαδή:

  • Υψηλότερο VI για οικονομία καυσίμων.
  • Χαμηλότερη πτητικότητα για μειωμένες απώλειες λιπαντικού.
  • Χαμηλή περιεκτικότητα S.
  • Βελτιωμένη αντοχή στην οξείδωση.
  • Υψηλότερα ποσοστά κορεσμένων για βέλτιστη απόδοση των προσθέτων.                     ​

Στόχοι Συλλογής & Αναγέννησης – Εθνικός Στόχος

  • Από το σύνολο των ποσοτήτων λιπαντικών που διακινούνται στην Ελληνική αγορά παράγονται ΑΛΕ σε ποσοστό 60%. (σύνολο δραστηριοτήτων).
  • Από τις παραγόμενες ποσότητες ΑΛΕ ποσοστό 70% δύναται να συλλεχθεί, και αποτελεί το Στόχο Συλλογής ΑΛΕ του ΣΕΔ.
  • Από τις συλλεγόμενες ποσότητες ΑΛΕ ποσοστό 80% κατ’ ελάχιστο, πρέπει να αναγεννηθεί και αποτελεί το στόχο αναγέννησης ΑΛΕ του ΣΕΔ.