Το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων της ΕΝΔΙΑΛΕ έχει αναπτύξει ένα δίκτυο συνεργασιών με αδειοδοτημένες εταιρείες Συλλογής και μεταφοράς Α.Λ.Ε. που εξυπηρετούν το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας. Οι Συλλέκτες προκειμένου να πραγματοποιούν εργασίες Συλλογής και Μεταφοράς οφείλουν να συμβάλλονται με εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης, εν προκειμένω με την ΕΝΔΙΑΛΕ.

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι Συλλέκτες προκειμένου να συμβληθούν με το ΣΕΔ της ΕΝΔΙΑΛΕ είναι οι εξής:

  • Να διαθέτουν Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς Α.Λ.Ε. η οποία εκδίδεται είτε από την οικεία περιφέρεια για άδειες τοπικής εμβέλειας είτε από το Υπουργείο Ενέργειας & Περιβάλλοντος για άδειες Πανελλαδικής Εμβέλειας.
  • Να διαθέτουν Βυτιοφόρο όχημα του οποίου η άδεια κυκλοφορίας θα αναγράφει σαν μεταφερόμενο είδος τα Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια.
  • Να διαθέτουν εν ισχύει Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης για την επαναφορά του περιβάλλοντος σε περίπτωση ατυχήματος.

Μετά την σύναψη σύμβασης με το Σ.Ε.Δ., ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης χορηγεί στον κάθε συλλέκτη Έντυπα Αναγνώρισης με μοναδική αρίθμηση και σειρά τα οποία ο συλλέκτης είναι υποχρεωμένος να εκδίδει κατά την παραλαβή αποβλήτων από τα Σημεία Συλλογής η την παράδοση αποβλήτων σε εγκαταστάσεις Αξιοποίησης. Οι Συλλέκτες έχουν την υποχρέωση πριν παραδώσουν τα συλλεγμένα απόβλητα σε εγκαταστάσεις Αξιοποίησης να τα προσκομίσουν μαζί με τα Έντυπα Αναγνώρισης που τα συνοδεύουν σε ένα από τα Κέντρα Συλλογής του Σ.Ε.Δ. όπου γίνεται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και καταχωρούνται στο μηχανογραφικό σύστημα της ΕΝΔΙΑΛΕ.

Τέλος, δεδομένης πλέον, της λειτουργίας λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων Η.Μ.Α. (www.wrm.ypeka.gr), οι Συλλέκτες Α.Λ.Ε. έχουν την υποχρέωση να εγγραφούν στο μητρώο σαν δραστηριότητες Συλλογής και Μεταφοράς αποβλήτων και να καταθέτουν ετήσια έκθεση με τις ποσότητες αποβλήτων που διαχειρίστηκαν.

 

Έντυπο/ Αίτηση για Συλλέκτες ΑΛΕ

(Παρατίθεται το Υπόδειγμα σύμβασης Συλλέκτη με το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης της ΕΝΔΙΑΛΕ)

Κατάλογο με τις συμβεβλημένες με το Σ.Ε.Δ. εταιρείες Συλλογής και μεταφοράς ΑΛΕ μπορείτε να δείτε πατώντας ΕΔΩ.