Σημείο Παραγωγής Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.) είναι κάθε επιχείρηση που παράγει από τη δραστηριότητά της χρησιμοποιημένα λιπαντικά όπως πχ Συνεργεία, Πρατήρια, Πλοία – Οργανισμοί Λιμένων, Βιομηχανίες – Βιοτεχνίες, Δήμοι, Δημόσιοι Οργανισμοί κλπ.

Στο πλαίσιο της ορθής αλλά και σύννομης, περιβαλλοντικά, διαχείρισης οι υποχρεώσεις που έχουν τα Σημεία Παραγωγής Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων είναι συνοπτικά οι παρακάτω :

Να προμηθεύονται λιπαντικά έλαια από εταιρειες ενταγμένες σε Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΛΕ. Κατάλογος εταιρειών ενταγμένων στο ΣΕΔ

Να αποθηκεύουν τα ΑΛΕ σε κατάλληλο χώρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περιβαλλοντική τους άδεια (Α.Ε.Π.Ο. ή Π.Π.Δ.).

Να μην αναμιγνύουν τα ΑΛΕ με άλλα απόβλητα.

Να παραδίδουν τα ΑΛΕ σε αδειοδοτημένους συλλέκτες που έχουν σύμβαση συνεργασίας με το ΣΕΔ. Κατάλογος συλλεκτών που συνεργάζονται με το ΣΕΔ.

Να εκδίδουν για ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΛΕ Δελτίο Αποστολής ή Τιμολόγιο.

Να παραλαμβάνουν ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΛΕ το πρωτότυπο του Εντύπου Αναγνώρισης που εκδίδεται από τους αδειοδοτημένους Συλλέκτες.

Να ενημερώνονται για την τελική διαχείριση των ΑΛΕ από τον συλλέκτη που τα παρέδωσαν

Να εγγραφούν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.) (http://wrm.ypeka.gr) ως εγκαταστάσεις παραγωγής αποβλήτων. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Η.Μ.Α. υποχρεούται μέχρι το τέλος του μήνα Φεβρουαρίου κάθε χρόνο να καταθέτουν έκθεση με όλα τα απόβλητα που παρήγαγαν και πώς τα διαχειρίστηκαν.

Το Έντυπο Αναγνώρισης αναφέρει :

Ημερομηνία παραλαβής, Ποσότητα ΑΛΕ (σε κιλά ή λίτρα), τον κωδικό του αποβλήτου κατά Ε.Κ.Α., τον αριθμό του συνοδευτικού μεταφοράς (πχ του Δελτίου Αποστολής), τα στοιχεία της επιχείρησης (πχ σφραγίδα) που κάνει την παράδοση των ΑΛΕ και υπογράφεται-σφραγίζεται από τον εκάστοτε υπεύθυνο και τα στοιχεί του Συλλέκτη.

Να τηρούν αρχείο με όλα τα σχετικά στοιχεία ώστε να είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών (Υπηρεσίες Περιβάλλοντος Περιφερειών, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ και λοιπές αδειοδοτούσες αρχές).