Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΠΔΣ) αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη στόχων περιβαλλοντικής πολιτικής, οι οποίοι σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, τη χρήση των πόρων και τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή – δεδομένου ότι αντιπροσωπεύουν το 14% του ΑΕΠ της Ε.Ε1. (1,8 τρις € ετησίως).

Στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη θεσπίσει πράσινα κριτήρια για την διαδικασία σύνταξης των προκηρύξεων και διαγωνισμών.

Τα Λιπαντικά Έλαια συμπεριλαμβάνονται στις Ομάδες προϊόντων και υπηρεσιών στις οποίες εφαρμόζονται κανονισμοί πάνω στις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις και ειδικότερα στην Ομάδα: “Μεταφορές”.

Στην συγκεκριμένη ομάδα του οδηγού για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις της Ε.Ε. αναφέρεται ρητά στις σελίδες 4, 6, 11 και 17 ότι στις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) πρέπει να προβλέπεται η χρήση αναγεννημένων λιπαντικών ελαίων σε ποσοστό 25% κάτ. ελάχιστον.

Το μέγεθος αγοράς των λιπαντικών ελαιών που καταναλώνονται από Δημόσιους Οργανισμούς στην Ελλάδα, εκτιμάται σε 10.000 t ετησίως.

Αν αντικαταστήσουμε το 25% της παραπάνω ποσότητας, ήτοι 2.500 t, με Αναγεννημένα λιπαντικά, τα οφέλη που προκύπτουν είναι :

  • Μείωση Αερίων του Θερμοκηπίου κατά: 12,6 %
  • Εξοικονόμηση Ορυκτών Πόρων κατά: 22,0 %

 

πηγή : Μελέτη IFEU Life Cycle Analysis Ιούνιος 2017.