Η Νομοθεσία που ρυθμίζει το πλαίσιο λειτουργίας της Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων είναι:

Nόμος υπ’  αριθμ. 4819/23-07-2021/ ΦΕΚ 129

 “Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων.”

Νόμος 4496 / 08-11-2017 / ΦΕΚ 170Α  

“Τροποποίηση του ν.2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις.”

Νόμος 3854 / 23-06-2010 / ΦΕΚ 94Α

Τροποποίηση του Νόμου 2939, τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων.

 ΑΠΟΦΑΣΗ (Υ.Α.) Αριθ. 116570 / 13-02-2009 / ΦΕΚ 769Β

Κανονισμός για τη διαδικασία ανανέωσης των εγκρίσεων των συστημάτων ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων. 

Κ.Υ.Α. Αριθ. 112145, Σελ 4. / 24-12-2004 / ΦΕΚ 1916Β

 Ξεχωριστή αναγραφή της χρηματικής εισφοράς επί των τιμολογίων πώλησης σε όλα τα στάδια πώλησης των ελαστικών των οχημάτων, των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των οχημάτων, των λιπαντικών ελαίων, εκτός των τιμολογίων που απευθύνονται  στους τελικούς χρήστες – επιτηδευματίες.

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) 82 / 02-03-2004  / ΦΕΚ 64Α

  Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων.

 Υ. Α. Οικ. 105135/10-06-2004 / 17-06-2004 / ΦΕΚ 905Β

Έγκριση του συλλογικού συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων. «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΑΕ» (ΕΝΔΙΑΛΕ ΑΕ).

Νόμος 4042 / 13-02-2012 / ΦΕΚ 24Α

Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων.

Κ.Υ.Α.  Αριθ. Η.Π. 13588/725 / 28-03-2006 / ΦΕΚ 383Β

Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ.

 Κ.Υ.Α.  Αριθ. Η.Π. 24944/1159 / 30-06-2006 / ΦΕΚ 791Β

Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων.

Υ. Α. οικ. 181504 / 9-8-2016 / ΦΕΚ 2454Β

“Κατάρτιση, περιεχόμενο και σύστημα διαχείρισης του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.)-Καθορισμός διαδικασίας εγγραφής των παραγωγών, στο πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων προϊόντων.

Υ. Α. οικ. 892 / 22-02-2017 / ΦΕΚ 538Β

“Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 181504/2016 Υ.Α.

Κ.Υ.Α. οικ. 46942/4026 / 19-9-2016 / ΦΕΚ 2992Β

“ Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α’ 24), όπως ισχύει.”

  1. Υ.Α. Α2/29542/5347 / 05-09-1991 / ΦΕΚ 707Β /Κεφ. Γ. παρ. 4γ.

 

  1. Υ.Α. Α12/57574/4555/ 13-02-06 / ΦΕΚ 195Β/ Τροποποίηση ΥΑ Α2/29542/5347.

 

  1. ΟΔΗΓΙΑ Νο Α12/20927/1645/15-04-14 του Υπ. Μεταφορών & Υποδομών, που αφορά τα μεταφορικά μέσα (ΒΥΤΙΑ) που η νομοθεσία απαιτεί να χρησιμοποιούνται για τη Συλλογή Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων.

 

 

  1. ΟΔΗΓΙΑ Νο Α1237/2927/12-06-19/ΦΕΚ 2927Β του Υπ. Μεταφορών & Υποδομών, που αφορά την τελωνειακή διαδικασία παραλαβής αποβλήτων από πλοία – λιμενικές εγκαταστάσεις.

 

 

  1. ΟΔΗΓΙΑ Νο Α1237/2927/12-06-19/ΦΕΚ 2927Β του Υπ. Μεταφορών & Υποδομών, που αφορά την τελωνειακή διαδικασία παραλαβής αποβλήτων από πλοία – λιμενικές εγκαταστάσεις.