Μεθοδολογία υπολογισμού διοικητικών κυρώσεων – προστίμων που θα επιβάλλονται σε παραβάτες του άρθρου 20Α του ν. 2939/2001 – με εξαίρεση τους ΟΤΑ A’ βαθμού:

Το Δ.Σ. του ΕΟΑΝ, κατά τη 115η/26-4-2018 συνεδρίασή του, ενέκρινε τη μεθοδολογία προσδιορισμού διοικητικών κυρώσεων – προστίμων που θα επιβάλλονται σε παραβάτες του άρθρου 20Α του ν. 2939/2001,  όπως προστέθηκε και ισχύει με το άρθρο 18 του ν. 4496/2017  – με εξαίρεση τους ΟΤΑ Α’ βαθμού – ανά είδος παράβασης, σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 20Α του ν. 2939/2001.